Polski gang dla ludzi którzy lubi± siê ¶cigaæ, i rozerwaæ. Nie zaszkodzi du¿o respektu, ale nie o niego tu chodzi. Tu chodzi o to, ¿e jeste¶my, teamem i trzymamy siê razem. Daje 2 tyg. na udowodnienie, ¿e warto podwy¿szyæ wam rangê, na member. Je¶li chcecie, awans, udowodnicie, lojalno¶æ, umiejêtno¶ci, i pos³uszeñstwo, potem skontaktujcie siê ze mn±, na 5552540 (gg). To samo je¶li chcecie do³±czyæ do gangu. Degrada dostaje siê po 3 upomnieniach, a o fakcie degradu zawszê wcze¶niej informujê i daje 3 dni na poprawê zachowania. Je¶li siê po 3 dniach poprawisz nie zdegradujê ciê. Ale szansê poprawy dajê tylko 3 razy na osobê.

Recent Respect