Klan [TssU] The Slayers Squad Underground zosta³ za³o¿ony 27.03.2006 przez Hornet'a i B-Dup'a. Na pocz±tku klan nosi³ nazwê [ST]Slayers Te@m. Najpierw przyjmowani byli znajomi liderów, gdy¿ klan nie by³ na tyle znany ¿eby inne osoby do³±czali do nas. Potem gdy z GTA: Rumble 0.1d klan przeniós³ siê na MTA R.1.1.1. Zaczeli¶my przyjmowaæ wszystkich, którzy chcieli. Pierwszym cz³onkiem z poza znajomych liderów by³ Ray. Potem klan siê rozwija³ po wyj¶ciu GTA: Rumble 0.2a klan przeniós³ siê na ten multiplayer. Nadszed³ moment, ¿e mieli¶my ponad 30 cz³onków. Liderowie zadecydowali wtedy, ¿e wyrzuc± z klanu s³absze osoby i bêd± rekrutowaæ ka¿dego nowego gracza. Pomys³ siê uda³. Gdy wysz³o SA-MP 0.1 klan rozpocz± grê w ten multiplayer. Potem jako Vice Clan Leader zosta³ wybrany PabloX. Po wyj¶ciu SA-MP 0.1b przenie¶li¶my siê na t± wersjê. Nastêpnie zmienili¶my nazwê klanu na [SS]Slayers Squad. Nastêpnie zmienili¶my tag klanu na . Nagle nadszed³ kryzys. Hornet i PabloX odeszli zak³adaj±c w³asny klan o nazwiê [CYA] Camp of the Young Assassins. B_Dup jako drugiego Clan Leader'a mianowa³ Dark'a.Boss'a, a jako Vice Clan Leader'a Kukis'a. Wszystko sz³o dobrze dopóki B_Dup i Darek.Boss nie odeszli. Kukis przej±³ klan w swoje rêce. Jednak nie na d³ugo, poniewa¿ pó¼niej klan upad³. Zaniepokojony upadniêciem swojego pierwszego klanu Hornet powróci³. Wraz z nim PabloX, B_Dup oraz wiêkszo¶æ osób z [CYA]. Hornet zostaje Clan Leader'em, PabloX Vice Clan Leader'em tak samo jak B_Dup. Klan po d³ugim czasie staje na nogi pod nazw± [TssU] The Slayers Squad Underground.

Recent Respect